Katas

El estilo Sei-Shin-Ryu tiene katas de las tres regiones de Okinawa: Shuri, Tomari y Naha.
También contiene katas de origen Chino.

DESCARGAR PDF KATAS

1. AGE-TE O YODAN-UKE
2. JARAI-TE O GUEDAN-BARAI
3. SOTO-UKE / UCHI-UKE (Se trabaja como una Kata)
4. SHUTO-UKE
5. SUKUI-UKE O TE
6. KURI-TE (UKE)
7. KAKE-TE (UKE)
8. URA-TE (UKE)
9. OSAE-TE (UKE)
10. WA-UKE
11. ZYUZI-UKE

antiguamente llamadas “CHAN-NAN

12. PINAN-SHYO-DAN (HEIAN 2º)
Se cambio el orden por su dificultad para el aprendizaje. Epoca del Mº Funakoshi.
13. PINAN-NI-DAN (HEIAN 1º)
14. PINAN-SAN-DAN (HEIAN 3º)
15. PINAN-YO-DAN (HEIAN 4º)
16. PINAN-GO-DAN (HEIAN 5º)

17. SHYO-DAN
18. NI-DAN
19. SAN-DAN (KONISHI, INAGAKI E ITOSU)
20. YO-DAN
21. GO-DAN
-El Mº KIKUCHI terminó la 4ª y la 5ª siguiendo la filosofÍa del Mº KONISHI.-

22. SHINPA (Mº KONISHI)
23. SEIRYU (AOYAGI) Significado: Sauce Verde. Para hombres.
Mtros. Mabuni, Konishi, Motobu.
24. SEIRYU (AOYAGI) Significado: Sauce Verde. Para mujeres.
Mtros. Mabuni, Konishi, Motobu.
25. WANKAN ( Matsu-kaze) Mº Mabuni.
26. WANSU
27. ROJAI-MATSUMURA
28. ROJAI SHYO-DAN
29. ROJAI NI-DAN
30. ROJAI SAN-DAN.(En Shoto-kan MEIKYO)
31. ROJAI-ITOSU (especial)
32. SEI-RU (ZYU-ROKU) (Mº Mabuni).
33. AANANCO. Mtro. desconocido.
34. PASSAI-DAI (BASSAI-DAI)
35. PASSAI-SHYO
36. PASSAI-TAWADA-MATSUMURA-
(Mº Itosu ISHIMINE-KIYABU).
37. PASSAI-TOMARI-TE, PASSAI OBIDOMARI
38. NAIFANCHIN SYO-DAN
39. NAIFANCHIN NI-DAN
40. NAIFANCHIN SAN-DAN
41. ZEN-GO ITUSEN NO NAIFAN- CHIN SYO-DAN
42. ZEN-GO ITUSEN NO NAIFAN- CHIN NI-DAN
43. ZEN-GO ITUSEN NO NAIFAN- CHIN SAN-DAN
44. NISEI-SHI. Nizyu-shijo (Mº Aragaki).
45. ZION
46. ZIIN
47. KUSANKU-DAI (KOSYO-KUN)
48. KUSANKU-SYO (KOSYO-KUN)
49. SHI-HO KUSANKU (KOSYO-KUN)
50. CHATAN YARA-KUSANKU (Shoto-kan “kanku”)
51. ZITTE
52. USEI-SHI (Goyu-Shiho) (Mº Mabuni).
53. UNSHU(UNSU) (Mº Aragaki).
54. CHINTO (Mº MATSUMURA e ITOSU).
55. MIOYO (Mº Mabuni). Para mujeres.

56. GEKISAI DAI CHI
57. GEKISAI DAI NI
58. GEKISAI DAI SAN
59. GEKI-HA
60. SAIFA
61. SANCHIN (Mº HIGAONA KANRYO).
62. TENSYO (Mº HIGAONA KANRYO).
63. SEI-PAI (YU-HACHI, HANGETSU).
64. SEISAN (Mº OSHIRO SYRI-TE).
65. SEIENCHIN (SEY-YUN-CHIN)
66. KURURUNFA

67. TENNO-KATA
68. CHINO-KATA (Mº GYUZIN FUNAKOSHI)
69. ZINNO-KATA
70. TAIGYOKU 1º,2ª,3ª.
71. WANSYU
72. ZIEN
73. ENPI (Mº Itosu y Mº Matsumura).
74. HANGETSU
75. CHINTO. Genkaku (Mº Aragaki).
76. CHINTE (como defensa personal)
77. NIPAPPO
78. SO-CHIN (Mº ARAGAKI).
79. SANSEIRU
80. SHISOCHIN
81. PAPUREN
82. JAUJA
83. SANSEIPAI (SANZYU-HACHI).
84. BENCYURIN, SUPARIMPAI O IPPIYAKU.
85. SIN-SEI (origen Kenpo chino).

SHURI  NAHA
Pinan o Heian
Taisabaki
Wansu
Passai-Dai
Sei-Ryu o Aoyagi
Sei-ru o Jyu-Roku
Zengo Itsen
Naifanchin (1.2.3.)
Jitte o zytte
Ni-sei-shi o Niyu-siho
Koshokun-kushanku-Kanku
Useishi o Goyusiho
Chinto o Genkaku
Wansyu Enpi (En Shoto-Kan)
Nipa-Po
Zion
Ziin
Zien
Shinpa
Geki-sai-Daichi
Geki-sai-Daini
Sanchin
Seipai
Seienchin
Saifa
Ten-Sho
Sei-San
Shi-Sho-Chin
San-Sei-Ru
So-chin
Benchiu-Rin o Suparinpei
Un-shu o Un-syu
TOMARI ORIGEN CHINO
Aananko
Wan-dau
Rohai
Wan-kan o Matsu kaze
Wansyu
Pa-Pai
Papuren
Haku-Chio
Happu-Ren

Katas de origen Shuri-te, Tomari-te y Naha-te

Pinan o Heian Paz y Tranquilidad.
Rohai Espejo claro. Visión de una garza blanca.
Wansu Nombre de un agregado Chino.
Passai o Bassai dai Atravesar la muralla. Saludo al Sol.
Sei ru o Jyu roku 16 pasos.
Sei ryu o Aoyagi Sauce verde /Arbol joven.
Naifanchin o Tetki Jinete de hierro. Combatir de costado.
Jitte o Jyute Diez manos.
Aananko Luz del sur. Viento en el pino.
Niseishi o Niyushijo 24 pasos.
Sei-pai 18 Pasos.
Seienchin o Seiyunchin La tormenta en la calma.
Zion Sonido del templo.
Koshokun-Dai/Kushanku o Kanku Saludo a la luna.
Useishi/Goyusiho 54 pasos.
San-chin 3 Batallas.
Saifa El punto de ruptura final.
Zin/Zien Terreno del templo.
Ten-sho Cambio de mano.
Sei-San 13 Pasos
Kuru-runfa 17 Pasos. Vienen y se quedan las olas.
Shi-Sochin 19 Pasos
San-sei-ru 36 Pasos.
Un-Shu o Unsyu Manos en las nubes.
Chinto/Genkaku la mano que vence.
Chinte mano especial.
So-chin El premio Grande. El Oceano combatiendo.
Benchiu-Rin /Hiyaku-Hachi Suparinpai 108 Pasos.

Katas de origen Chino

Pa-Pai 88 Pasos.
Papuren 8 Pasos de Templo.
Haku-Chyo Pájaro blanco.
Nipa-Po 28 Pasos.

Contacta con nosotros para más información

Contáctanos
Contáctanos